Zakres usług prawnych świadczonych przez Kancelarie

Reprezentacja w sprawach sądowych

 • dochodzenie roszczeń związanych z wykonaniem umów cywilnoprawnych w tym w szczególności sprawy związane z dochodzeniem wynagrodzenia podwykonawców robót budowlanych jak i wynagrodzenia należnego innym uczestnikom procesu inwestycyjnego,
 • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych ze szczególnym uwzględnieniem roszczeń związanych z prawidłową realizacją inwestycji budowlanych w szczególności roszczenia odszkodowawcze do projektantów związanych z błędami projektowymi,
 • reprezentowanie w sprawach sądowo – administracyjnych przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawach odwołań od decyzji administracyjnych zapadłych w trakcie realizacji inwestycji budowlanych,
 • spory z zakresu prawa handlowego w szczególności zaskarżanie uchwał organów spółek kapitałowych, wyłączenie wspólnika, odpowiedzialność cywilnoprawna członków zarządu,
 • sprawy z zakresu prawa wekslowego dochodzenie wszelkich roszczeń wekslowych,
 • dochodzenie roszczeń związanych z wykonaniem umowy deweloperskiej,

Prawo wekslowe

 • sporządzanie deklaracji wekslowych,
 • udzielanie porad w sprawie prawidłowego wekslowego zabezpieczenia transakcji,
 • pomoc w prawidłowym wypełnieniu weksla in blanco.

Prawo zamówień publicznych

 • opiniowanie dokumentacji przetargowej w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego,
 • analiza dokumentacji przetargowej oraz pomoc w prawidłowym przygotowaniu oferty przez wykonawcę,
 • pomoc w przygotowywaniu pytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
 • pomoc w przygotowaniu odwołania i reprezentowanie wykonawców w postępowaniach toczących się przed Krajową Izbą Odwoławczą,
 • wnoszenie skarg do sądu od orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej.

Prawo budowlane

 • świadczenie kompleksowej obsługi prawnej procesu inwestycyjnego,
 • reprezentacja przed organami administracji publicznej w sprawach wniosków i decyzji administracyjnych związanych z procesem inwestycyjnym,

Prawo handlowe

 • przygotowywanie projektów dokumentów na zgromadzenia wspólników, posiedzenia zarządów oraz rad nadzorczych,
 • tworzenie projektów aktów regulujących organizację spółek: umowy spółki, regulaminy zarządów oraz rad nadzorczych,
 • zakładanie spółek prawa handlowego,
 • tworzenie projektów opinii prawnych związanych z prawnym funkcjonowaniem spółek,
 • spory z zakresu prawa handlowego w szczególności zaskarżanie uchwał organów spółek kapitałowych,
 • wyłączenie wspólnika, odpowiedzialność cywilnoprawna członków zarządu.

Sporządzanie pism i innych dokumentów w wersji anglojęzycznej

 • przygotowywanie pism i innej korespondencji kierowanej do przedsiębiorców i urzędów w Wielkiej Brytanii w języku angielskim,
 • wykonywanie tłumaczeń prawniczych,
 • przygotowywanie umów i innych dokumentów w obrocie prawnym z Wielką Brytanią.